Varsel om planoppstart FNV13-41

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt regulering av Balders Hage borettslag / Fernanda Nissens veg 13-41.

Planforslaget skal legge til rette for en ny etasje med boliger på eksisterende blokkbebyggelse, slik at bebyggelsen etter utbygging får 4 etasjer.

varslingsbrev-om-planoppstart

Figur 1 Foreløpig planavgrensning

En ekstra etasje for de fire boligblokkene gir mulighet for ca. 30 nye boenheter. Det tenkes å utvide eksisterende parkeringsanlegg, tilsvarende normkravet for 30 nye boenheter. I tillegg til fasaderehabilitering, omfatter tiltaket nye heis-/trappehus som skal betjene både nye og eksisterende boliger.  Avkjørsler fra Fernanda Nissens veg vurderes stengt.

Asplan Viak AS – Tempeveien 22, 7031 Trondheim         1 Org.nr.910 209 205

 

Området er i kommuneplanens arealdel (KPA) vist som nåværende boligbebyggelse.

Balders Hage borettslag v/ TOBB er initiativtaker til planarbeidet.

Planarbeidet er i en tidlig fase og det foreligger foreløpig ikke ytterligere planmateriale som kan sendes ut til berørte/ interesserte. Naboer/ gjenboere som ønsker å bli holdt oppdatert om planarbeidet kan imidlertid gjerne sende en e-post til undertegnede, som da vil sikre at dere blir varslet når aktuelt planmateriale foreligger.

Videre framdrift for planarbeidet er at reguleringsplanen forventes å komme på høring vinteren 2017. Forventet oppstart av tiltakene vil tidligst være sommeren/høsten 2017.

Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Merknader til planarbeidet sendes innen 9. desember til Ingrid Sæther på e-post ingridb.sather@asplanviak.no.

For kunngjøringsannonse, se www.asplanviak.no.

 

Vennlig hilsen

ASPLAN VIAK AS

 

Ingrid Sæther

Byplanlegger, Plan og urbanisme

Tlf: 41 21 52 75

Ingridb.sather@asplanviak.no

 

Asplan Viak AS – Tempeveien 22, 7031 Trondheim

Org.nr.910 209 205

 

Varslingsbrev om planoppstart

Søk i byggesaker hos Trondheim Kommunre