VEDTEKTER

Vedtekter for borettslaget «Strindbo» A/L

Marie Michelets vei 11-13-15, 7046 Trondheim

Innholdsfortegnelse

§ 1 Navn, forretningskontor, lagform, formål
§ 2 Gjeldende lover
§ 3 Andeler – Ansvar
§ 4 Andelseiere
§ 5 Overdragelse av andel
§ 6 Godkjenning av ny andelseier
§ 7 Regnskap, revisjon
§ 8 Generalforsamling
§ 9 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
§ 10 Møteledelse, avstemning / fullmakt / framleiere
§ 11 Endringer av lagets vedtekter
§ 12 Styret
§ 13 Firmategning
§ 14 Framleie
§ 15 Forretningsvirksomhet
§ 16 Dyrehold
§ 17 Ro og ordensregler
§ 18 Pliktig renhold
§ 19 Vaskerom/tørkeloft
§ 20 Vedlikeholdsplikt
§ 21 Brannvern
§ 22 Forskjellige bestemmelser
§ 23 Oppsigelse og heving av leieavtalen
§ 24 Instruks for styret
§ 25 Leie av borettslagets garasjer

§ 1 – Navn, forretningskontor, lagform, formål

Strindbo Borettslag er et andelslag med begrenset ansvar og fast medlemstall på 42 andelseiere med forretningskontor i Marie Michelets vei 15c, 7046 Trondheim. Borettslaget har til formål å leie ut og administrere lagets 42 leiligheter og 26 garasjer for sine medlemmer, på lagets eiendom Marie Michelets vei 11-13-15, gårdsnr. 13. bruksnr. 23 i Trondheim Kommune.

§2 – Gjeldende lover

For Strindbo Borettslag og dets andelseiere gjelder disse vedtektene samt
– Lov om burettslag (burettslagslova) av 6. juni 2003
– Lov om husleieavtaler (husleieloven) av 26. mars 1999
– Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli 1998
– Politivedtekter for Trondheim

§3 – Andeler – Ansvar

Andelene skal være på tjuefem kroner, fullt innetalt lydende på navn med påført nummer. Hver andelseier skal eie fire andeler. Andelseiere har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.

§ 4 – Andelseiere

 1. Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere. Ingen enkeltpersoner kan eie mer enn fire andeler.
 2. Avdød andelseiers ektefelle trer automatisk inn som andelseier med behold av leierett (borett) og ansiennitet i borettslaget. Transport jf. § 4 nr. 3 må i disse tilfellene utføres senest tre måneder etter ektefelles bortgang.
 3. Avdød andelseiers ektefelle kan beholde løpende leiekontrakt for garasje etter gjeldende regler, forutsatt at motorvogn blir omregistrert på ektefellen innen tre måneder etter avdøde andelseiers bortgang. 

§ 5 – Overdragelse av andel

 1. Ved overdragelse av borettslagets leiligheter (andeler) kan andelseier gå ut på det åpne marked og finne en kjøper som er villig til å gi en bestemt pris for leiligheten. Styret skal utlyse informasjon om forkjøpsrett til borettslagets andelseiere 7 dager før andelen har sin første visning. Andelseiere må melde sin interesse for forkjøp før første visning finner sted. Fra det siste budet foreligger og er godkjent av selger, har de med forkjøpsrett 24 timer til å meddele hvorvidt de ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Unntatt fra dette er leilighet som går i arv eller leilighet som ønskes overdratt til arvinger. I slike tilfeller gjelder følgende prioritering:
    1. Arvinger i direkte opp- og nedstigende arverekkefølge
    2. Registrerte samboere
    3. Borettslagets andelseiere
    4. Øvrige arvinger
 2. Søker flere andelseiere på en leilighet, tildeles leiligheten til den som har lengst ansiennitet i borettslaget. Har flere samme ansiennitet, avgjøres saken ved loddtrekning. Ved overdragelse av leilighet beregner borettslaget seg en godtgjørelse på NOK 500,-. Denne betales av kjøper eller arving.
 3. Leiligheter (andeler) kan ikke gyldig overdras eller erverves uten at erververen samtidig overtar panteobligasjon. For å være gyldig skal transport av andelsbevis og panteobligasjon være godkjent og underskrevet av to styremedlemmer.
 4. All overdragelse av leiligheter (andeler) skjer etter en pris som avtales mellom selger og kjøper. Alle omkostninger vedrørende overdragelse av leilighet (andel) skjer på selger og kjøpers kostnad, uten omkostninger for borettslaget.
 5. Styret kan uten hensyn til foranstående nekte godkjenning av ny andelseier, jf. borettslagsloven.

§ 6 – Godkjenning av ny andelseier

Den som saker styret om å erverve leilighet (andel), må skriftlig godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. Styret kan nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 4 i disse vedtektene eller i strid med borettslagsloven. Saker som blir godkjent som andelseier må betale inn NOK 100,- i medlemskontingent.

§ 7 – Regnskap, revisjon

 1. Borettslagets regnskaper er underlagt regnskapsloven av 17. juli 1998.
 2. Regnskapet følger kalenderåret
 3. Årsmøtet velger revisor for ett år. Revisor skal påse at årsoppgjøret er oversiktlig, fullstendig og tilstrekkelig spesifiser at det stemmer med gjeldende lover og at det sammenholdt med årsberetningen gir et riktig uttrykk for lagets stilling og for resultatet av driften i regnskapsåret.
 4. Revisor kan når som helst i regnskapsåret kreve å fa kontrollere kasse og regnskaper.

§ 8 – Generalforsamling

 1. Den øverste myndighet utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i mars måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 5 av andelseiere eller revisor skriftlig kommer med krav om det. Den som krever ekstraordinær generalforsamling, må oppgi hvilke saker som ønskes behandlet.
 2. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til andelseiere og framleiere med
  varsel på minst 8, høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel om det er nødvendig innkalles med kortere frist, minimum 3 dager.
  Saker som andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling skal nevnes i innkallingen. Alle saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling må derfor være styret skriftlig i hende innen 15. februar i det aret generalforsamlingen avholdes.
  Til ordinær generalforsamling skal styret senest 8 dager for generalforsamlingen sende ut reviderte regnskaper, revisjonsrapport og årsmelding, samt økonomisk oversikt/budsjett for neste regnskapsår.
 3. Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutning om andre saken enn de som er angitt i innkallingen. Det kan imidlertid besluttes innkalt til ny generalforsamling, til avgjørelse av forslag som er framsatt i møtet.

§ 9 – Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

 1. Konstituering
 2. Årsmelding fra styret
 3. Årsregnskap/revisjonsrapport
 4. Spørsmål om ansvarsfrihet
 5. Styrets forslag/innkomne forslag
 6. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd (tap)
 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 8. Valg av revisor for ett år
 9. Valg av valgkomite, en fra hvert hus, samt et varamedlem. Alle for ett år etter forslag fra styret.

§ 10 – Møteledelse, avstemning / fullmakt / framleiere

 1. Generalforsamlingen ledes av styrelederen. Hvis lederen ønsker det, kan møteleder velges av generalforsamlingen.
 2. Det kan bare avgis en stemme for hver leilighet. Andelseier kan møte ved skriftlig personlig fullmakt til annen andelseier. Ektefelle kan møte for andelseier uten skriftlig fullmakt. Framleier har rett til å være til stede på generalforsamlingen og rett til å uttale seg, men har ikke stemmerett.
 3. Med de unntak som følger av lov eller vedtektenes § 11 avgjøres alle saker ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gir møtelederens stemme utslaget. Har hen ikke stemt, eller det gjelder val, avgjøres saken ved loddtrekning.
 4. Det skal under møtelederens ansvar fores protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av generalforsamlingen. Protokollen leses opp for møtets avslutning og underskrives av møteleder, referent og to av de tilstedeværende andelseierne.

§ 11 – Endringer av lagets vedtekter

Endringer i lagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Styret kan foreta mindre endringer for å rette på grammatiske feil, uten å endre vedtektens formål, uten at dette må godkjennes på generalforsamling.

§ 12 – Styret

 1. Lagets virksomhet ledes av et styre på 4 medlemmer: Leder, nestleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer valgt i nummerorden. Som styremedlemmer og varamedlemmer til styret kan bare andelseiere velges. Andelseiers ektefelle kan velges på lik linje med andelseier, men to ektefeller kan ikke velges til styret samtidig. Ektefelle kan velges til andre verv i laget. Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Det skal tilstrebes at bare halve styret skiftes ut hvert år. Lederen velges ved særskilt valg, mens nestleder velges av styret.
 2. Styremedlemmer, varamedlemmer og revisor kan gjenvelges, men har rett til å frasi seg gjenvalg for dobbelt så lang tid som de har fungert sammenhengende.
 3. Andelseiere har plikt til å motta valg og utføre de verv de er valgt til i henhold til lagets vedtekter og gjeldende lover, såfremt vedkommende andelseier ikke kan dokumentere at dette ikke vil være mulig av sosiale, arbeidsmessige eller andre grunner.
 4. Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er til stede og minst 2 stemmer for forslaget til vedtak. Unntaksvis kan lederen (nestlederen) og ett styremedlem treffe vedtak. Ved stemmelikhet er lederens (nestlederens) stemme avgjørende.
 5. Styret kan ikke uten fullmakt fra generalforsamlingen treffe vedtak om å rive, selge eller bygge om de bygg laget eier.
 6. Lederen (nestlederen) innkaller til styremøte og plikter å lede møtet i henhold til gjeldende instruks.
 7. Hvis lederen av tjenestlige grunner er fraværende, syk eller på annen måte indisponert fra å utføre sine plikter som leder, plikter nestlederen å overta lederens plikter. Nestlederen tilkommer i funksjonstiden den forholdsmessige del av lederhonoraret.
 8. Styret skal fare protokoll over sine forhandlinger. Denne skal underskrives av de frammøtte styremedlemmer.

§ 13 – Firmategning

Borettslaget er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Etter hver ordinær generalforsamling skal det nye styret meldes til registeret.
Styrelederen (nestlederen) og ett styremedlem i fellesskap tegner lagets navn. Styret kan meddele prokura.

§ 14 – Framleie

 1. Framleie av leilighet eller del av leilighet er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra styret. Framleiekontrakten utstedes for ett år i gangen. Sammenhengende framleie av leilighet er begrenset til to år. I tillegg tilkommer en karantenetid etter endt framleie slik at beboeren selv har bodd i leiligheten i tre av de siste fem årene. Familiær framleie til rett opp- og nedstigende familiemedlemmer er unntatt fra dette punktet.
 2. Borettslaget står ikke i kontraktsforhold med framleier. Framleier har ingen selskapsrettigheter. Styret skal likevel alltid være underrettet om hvem (navn og mobilnummer) som bor i leiligheten.
 3. Ved framleie av leilighet skal andelseier benytte «Normalkontrakt for husleie» som finnes tilgjengelig for nedlastning på internett.

§ 15 – Forretningsvirksomhet

Forretningsvirksomhet kan ikke drives fra leilighet i borettslaget uten skriftlig samtykke fra styret i hvert enkelt tilfelle.
Eventuelle tilsagn skal alltid være tidsbegrenset.

§ 16 – Dyrehold

Andelseier kan holde dyr dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for borettslaget eller de øvrige andelseierne, jf. husleieloven § 5-2, 2. ledd, 2. pkt.
Husdyr må holdes i bånd eller bur på borettslagets eiendom, ikke minst gjelder dette i innendørs fellesareal.
Alle ekskrementer må øyeblikkelig fjernes med pose og kastes i avfallscontainer.
Bind og forlat aldri et husdyr alene på borettslagets eiendom.

§ 17 – Ro og ordensregler

 1. Ski, kjelker og lignende må settes i kjeller, evt. Kjellernedgang. Sykler skal stå parkert på anviste plasser på borettslagets eiendom eller i kjeller utenfor allfarvei. Barnevogn og rullator kan også stå i trappeavsatser og ganger såfremt de ikke hindrer tilgang til postkasser og dører. Se til at barn ikke støyer i trapper, ganger, loft og kjeller. Annet utstyr, sko eller avfall skal ikke oppbevares i oppgangen.
 2. Banking, vedhugging, saging, overdreven lydstyrke på radio og tv eller annen støy som kan forstyrre naboene er ikke tillatt etter kl. 23.00.
 3. Fotballsparking og annet ballspill er bare tillatt på plenen bak garasjene.
 4. Parkering
    a. Det er ikke tillatt å parkere motorkjøretøy foran garasjene og i innkjøringsveiene til Marie Michelets vei 11 (hus III) og Marie Michelets vei 13 (hus II). Parkering i kortere tidsrom for av og pålessing er likevel tillatt.
    b. Parkering er tillatt på oppmerkede plasser.
    c. Andelseiere som har fått tildelt garasje bar bruke disse for å frigjøre parkeringsplasser.
    d. Bileiere som har bil parkert på parkeringsplassen bar flytte bilen slik at den ikke hindrer snøryddingen.
    e. Parkeringsplasser mellom garasje 9 og garasje 10 er forbeholdt elektriske motorvogner (el-biler), med ladeplikt. Informasjon om bla. hvordan laderne brukes vil være tilgjengelig på nettsiden og på oppslagstavlene. Vi anmoder andre bileiere å parkere på andre anviste plasser jfr. punkt b.
 5. Det er ikke tillatt å røyke i innendørs fellesareal.
 6. Andelseierne er ansvarlig for at foranstående blir overholdt/etterkommet av hens husstand, framleietaker eller andre som hen har gitt adgang til sin leilighet.
 7. Parkeringsplasser mellom garasje 9 og garasje 10 er forbeholdt elektriske motorvogner (el-biler), med ladeplikt. Informasjon om bla. Hvordan laderne brukes vil være tilgjengelig på nettsiden og på oppslagstavlene. Vi anmoder andre bileiere å parkere på andre anviste plasser jfr. Punkt b.

§ 18 – Pliktig renhold

 1. Hver leilighet har trappevask en uke hver. Dette reguleres med vaskeliste. Leilighetene i 1. etg. rengjør repos i 1. etg., trapp, gang, kjellertrapp og gulv ved kjellertrapp, samt vegger. Leilighetene i 2. etg. rengjør trappen opp til 2. etg, og loftstrappen, repos på loft samt vegger, bortsett fra endeleilighetene der rengjøringen fra repos i 2. etg. og opp til loft tilligger loftsleilighetene.
 2. Det skal vaskes minst en gang pr. uke og ellers så ofte som forholdene tilsier det.
 3. Gulv på tørkeloft rengjøres/støvsuges og vaskes etter liste på tavle i oppgang. Etter vask kvitteres med navn og dato på liste oppsatt på tørkeloftene.
 4. Renholdsplikten som nevnt i punktene foran gjelder uansett om vedkommende leieboer er fraværende. Hvis det ikke er sørget for at renholdsplikten blir utfart, kan styret etter å ha gitt muntlig varsel, leie hjelp til renhold på vedkommende leieboers bekostning. Om leieboerne ikke benytter tørkeloftene fritar ikke dette for renholdsplikten som er en av de plikter som påhviler leilighetene.

§ 19 – Vaskerom/tørkeloft

 1. Leieboerne disponerer vaskerom i kjeller etter behov. Det vil være fastsatt en sum av styret for tilkobling av strøm til vaskemaskin/tørketrommel. Den oppdaterte prisen vil stå oppført på vaskerommene.
 2. Ved bruk av tørkeloftene må det påses at det ikke drypper av tøyet. Det pålegges hver enkelt å påse at taklukene er lukket ved nedbør.
 3. Banking og lufting av tøy fra altaner og vinduer er ikke tillatt.

§ 20 – Vedlikeholdsplikt

 1. Andelseierne skal på egen kostnad sørge for forsvarlig, fagmessig vedlikehold av leiligheten og boder som harer leiligheten til, når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller ved felles ledninger og anlegg. Til indre vedlikehold regnes all fornying av tapet, maling, maling av altandører m/karmer og vinduer m/karmer ut til yttervegg. Videre all annen oppussing av leiligheten, herunder ildsted, elektriske panelovner, komfyr, dører, vinduer, laser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra leilighetens sikringsboks inkl. sikringer, vannkraner, servanter, vannklosett, varmtvannsbeholder, badekar/dusj, samt oppstaking av innvendig kloakkledning til egen vannlås.
 2. Andelseierne skal behandle boligen, boder, fellesrom og eiendommen for øvrig, med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter de ordensregler som borettslaget fastsetter. Andelseier må erstatte all skade som hen selv er skyld i, eller som skyldes hens husstand, framleietaker eller andre som hen har gitt adgang til leiligheten.
 3. Alt arbeid som andelseier plikter å utføre skal foretas uten ugrunnet opphold og på et møte som er håndverksmessig forsvarlig. Dersom andelseier ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt eller ikke reparerer skader hen plikter å utbedre, kan borettslaget la arbeidet utføres på andelseiers bekostning. Borettslaget har rett til å foreta den inspeksjon som trengs for å kontrollere at andelseierne oppfyller sine vedlikeholdsplikter.
 4. Reparasjon og forandringer med det elektriske anlegg og faste røropplegg skal kun utføres av autorisert personale.
 5. Brannslukningsapparater skal kontrolleres årlig. Hvis nåla på manometeret er utenfor grønt felt må apparatet inn til service.
  Røykvarsler må kontrolleres regelmessig.

§ 21 – Brannvern

 1. Andelseier er ansvarlig for at leiligheten innehar minimum ett brannslukningsapparat og et tilstrekkelig antall røykvarslere, slik at de dekker kjøkken, stue og sone utenfor soverom (jfr. Forskrift om brannforebygging § 7).
 2. Styret har ansvar for at fellesarealene er utstyrt med brannvarslere. Vaktmester har ansvar for å føre tilsyn på disse.
 3. Hvis det oppstår brann, skal den som er til stede i leiligheten prøve å slukke brannen med brannslukningsapparatet. Er leiligheten overtent, skal man ikke prøve å slukke brannen selv. Lukk dører og vinduer og ring brannvesenet på telefon 110. Varsle naboene.

§ 22 – Forskjellige bestemmelser

 1. Boligen må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget brukes på annen måte enn forutsatt i lov og vedtekter.
 2. Andelseier må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget foreta forandringer med leiligheten, dens utstyr, innredning, eller sette opp synlige antenner på eiendommen.
 3. Borettslaget har når som helst rett til å foreta reparasjoner og oppussing som finnes nødvendig. Andelseieren må i denne forbindelse tillate nødvendig adkomst til leiligheten. Borettslaget har også rett til å la adgang til leiligheten ved ettersyn og takster av leilighet og eiendom mv.
 4. For å sikre adkomsten til borettslagets leiligheter ved eventuell brann, vannlekkasje, sykdom og lignende plikter andelseierne å overlate en nøkkel til styret som til enhver tid passer til leilighetens inngangsdør. Nøklene oppbevares av styret innelåst i sikkerhetsskap.
  Nøklene kan bare benyttes av styret i ovennevnte nødssituasjoner eller etter andelseiernes skriftlige fullmakt.
  Styret skal sørge for at alle styremedlemmene og vaktmesteren har nøkler til borettslagets kontor og til nøkkelsafen.

§ 23 – Oppsigelse og heving av leieavtalen

 1. Borettslaget kan si opp leieavtalen med andelseieren dersom andelseieren har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold. Oppsigelsesfristen er en måned.
  Vesentlig mislighold foreligger dersom:
    a) andelseier vesentlig misligholder sin plikt til å betale husleie eller oppfylle andre krav som oppstår av leieavtalen,
    b) andelseier tross skriftlig advarsel fra utleieren i vesentlig grad forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller fortsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for borettslaget, eiendommen eller øvrige andelseiere,
    c) andelseier tross skriftlig advarsel fra borettslaget driver ulovlig framleie,
    d) andelseier tross skriftlig advarsel fra borettslaget bruker husrommet til annet formål enn avtalt, eller
    e) andelseier for øvrig misligholder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig å bringe leieavtalen til opphør.
 2. Borettslaget kan også heve leieavtalen ved vesentlig mislighold fra andelseiers side.
  En erklæring om at borettslaget hever leieavtalen skal være skriftlig. Den kan pålegge andelseieren å flytte straks. Borettslaget skal i denne erklæringen oppgi grunnen til at avtalen heves.
  Blir leieavtalen hevet, er andelseier ansvarlig for utlegg, tapt husleie og lignende, jf. husleieloven § 5-8.
 3. Når borettslaget sier opp eller hever leieavtalen, kan det pålegge andelseieren innen 14 dager etter at pålegget er mottatt, å overdra andelen med borettsinnskudd til en person utpekt av styret, jf. borettslagsloven § 37 jf. § 18 og tvangsfullbyrdelsesloven.

§ 24 – Instruks for styret

 1. Mellom to generalforsamlinger skal styret administrere laget etter beslutninger på generalforsamlingen, lagets vedtekter, lov og offentlige påbud for øvrig.
 2. Styret skal i rundskrivs form uten opphold meddele andelseierne beslutninger i styret og andre ting som andelseiere og framleiere bar informeres om.
 3. På styrets vegne skal leder (nestleder) innkalle til styremøter for å behandle aktuelle løpende saker. Videre skal lederen (nestlederen) sørge for en tilfredsstillende løpende regnskapsførsel, anvise regninger, kontrollere husleieinntekter mv. i samarbeid med borettslagets regnskapsfører.
 4. Styremøtene ledes av lederen, er hen ikke til stede ledes styremøtene av nestlederen.
 5. Styret plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold, sørge for at husleie til enhver tid er i forhold til lagets forpliktelser, påse at vedtekter og andre pålegg blir etterkommet og for øvrig til enhver tid administrere laget på en forretningsmessig og forsvarlig måte.
 6. Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer har samtykket i å:
    a. Bygge om, bygge på eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast eiendom eller på annen måte vesentlig endre bebyggelsen eller tomten.
    b. Gjennomføre tiltak som medfører økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5 prosent av den årlige husleien.

§ 25 – Leie av borettslagets garasjer

 1. Ved fordeling av garasjer, skal andelseier med egen motorvogn ha førsteretten til å leie garasje. Hver andelseier kan kun leie en garasje. Framleietakere kan leie garasje med prioritet etter andelseiere.
 2. Fraflytter en andelseier sin leilighet i borettslaget, enten pga. salg, bytte eller framleie, opphører garasjeleieforholdet samtidig og garasjen disponeres igjen av borettslaget v/ styret til ny utleie. Overdragelse av leiekontrakt for garasjen kan saledes ikke finne sted sammen med overdragelse eller framleie av leilighet i borettslaget.
 3. Ved fordeling av garasjer, skal dette skje etter ansiennitetsprinsippet, slik at andelseiere med lengst ansiennitet har førsterett til å leie ledig garasje. Har flere søkere lik ansiennitet, foretar styret loddtrekning.
 4. Leiekontrakt til garasje kan, uten hensyn til pkt. 2 foran, overføres sammen med leilighet til arving, eller ektefelle/registrert samboer som overtar leiligheten etter styrets godkjenning.
 5. Dersom andelseier ikke lenger har motorvogn, opphører leieforholdet til garasjen etter tre måneder. Garasjen går da tilbake til borettslaget til ny utleie.
 6. Styret er ansvarlig for å varsle andelseierne om ledige garasjer og angi søknadsfrist for dette.