Referat fra generalforsamlingen 31. mai

Generalforsamling 2017 i Strindbo Borettslag
Sted: Strindbostua
Dato: 31. mai 2017
Andeler møtt: 16 av 42.
Info om stemming:
Blanke stemmer skal ikke medtas i beregning av stemmebrøk.
Ordinære saker krever vanlig flertall. Ved stemmelikhet så skal det avgjøres ved loddtrekning.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Henviser til innkalling generalforsamling for mer utfyllende info om sakslista.
På bakgrunn av innkalling ble ordinær generalforsamling i Strindbo Borettslag åpnet av styreleder Martin Berger den 31. mai 2017 i borettslagets lokaler i Trondheim. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
Konstituering
Alle møtte var eiere.
Innkallingen blev godkjent.
16 av 42 andeler møtte på generalforsamlingen. I tillegg hadde 1 andel levert inn skriftlig instruks om fullmakt for stemming overs sak i styrets liste i punkt 4.
Årsmelding fra styret
Årsmelding fra styret blev gjennomgått av styreleder.
Årsregnskap/revisjonsrapport
Årsberetning blev gjennomgått av Styreleder
Revisorberetning blev opplest av styreleder. Ingen spesielle punkter fra revisor. Positiv konklusjon fra revisor.
Gjennomgang av regnskap og budsjett.
Gikk inn i detaljer i regnskapet.
Henrik Dolmen presenter Resultatregnskap der garasjer var separert ut som en egen post.
Det ble åpnet opp for diskusjon i generalforsamlingen om regnskapet.
Spørsmål om ansvarsfrihet
Det ble orientert om hva dette innebærer.
Styrets forslag/innkomne forsalg
Det var ikke noen innkomne forslag til generalforsamlingen.
Det var et ønske om å varsle før fristen for saker som skal behandles til generalforsamling da fristen for dette er 15. februar mens generalforsamling som regel foregår i mai.
Vinduskifte
De tre leverandørene som levert prisoverslag vart gjennomgått og forskjeller, fordeler og ulemper ble diskutert.
Det var en entydig enighet om å gå videre med Din Vaktmester. Det vart presisert at dette ikke er en bindende forpliktelse men en beslutning om at styret vil oppta en videre dialog med Din Vaktmester rundt detaljer for dette prosjektet. Etter at styret har diskutert videre med Din Vaktmester er det ønske om å sette opp en informasjonskveld der andelseier kan få info fra Din Vaktmester med mulighet for å stille spørsmål.
Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd (tap)
Styret foreslår at årets overskudd overføres annen egenkapital.
Ingen innvendinger mot dette.
Valg av styremedlemmer og varamenn
Valg av styreformann: Sara Aasland stiller som styreformann (2år).
Valg av styremedlem: Jan Helge Høyby stiller som styremedlem (1år).
Valg av styremedlem: Beate Løkke stille som styremedlem (1år).
Valg av styremedlem: Svein Olav Aarlott stiller som styremedlem (2 år).
Valg av varamedlem: Henrik Dolmen stiller som varamedlem.
Valg av varamedlem: Mari Solem stiller som varamedlem.
Nytt styre og varamedlemmer ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.
Revisor for et år.
Enstemmig enighet om å fortsette med Orkla Revisjon AS
Valg av valgkomite, en fra hvert hus, samt en varamann.
Valg av valgkomite for blokk 11: Laila Grøtta stiller i valgkomite.
Valg av valgkomite for blokk 13: Tor Emil Giske stiller i valgkomite.
Valg av valgkomite for blokk 15: Julie Eidem stiller i valgkomite.
Valg av varamann: Ole Petter Ratvik stiller som varamann.
Valgkomite blev enstemmig godkjent av generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ble hevet.