Protokoll generalforsamling 2023

Generalforsamlingen ble avholdt 8.mars 2023 i Strindbostua

Under følger en oppsummering av generalforsamlingens viktigste punkter. Se fullstendig protokoll og vedlegg.

Viktigste punkter

 • Årsregnskap 2022 ble lagt fram med et underskudd på ca. 650 000 som begrunnes med økte renter og kostnader tilknyttet nødvendig vedlikehold av elektrisk anlegg og piperehabilitering.
 • Revisors beretning:

Etter vår mening

 • oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
 • gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember
  2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
  regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Orkla Revisjon, 16.02.2023
 • Vedtektsendringer som ble vedtatt
  • §11 – Endringer av lagets vedtekter: Styret kan endre grammatiske feil uten generalforsamlingens godkjenning.
  • §14 – Framleie: Framleie kan foregå i 2 år (godkjennes for ett år av gangen), med en karantenetid slik at beboer selv må ha bodd i leiligheten i tre av de siste fem årene.