Generalforsamling 2023

Saksliste

  1. Konstituering
  2. Årsmelding fra styret
  3. Årsregnskap/revisjonsrapport [Vedlegg 1, Vedlegg 2, Vedlegg 3]
  4. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
  5. Spørsmål om ansvarsfrihet
  6. Styrets forslag/innkomne forslag [Vedlegg 4]
  7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  8. Valg av revisor for ett år
  9. Valg av valgkomite, en fra hvert hus, samt et varamedlem. Alle for ett år etter forslag fra styret.

Vedlegg 1 – Årsregnskap 2022

Vedlegg 2 – Budsjett 2023

Vedlegg 3 – Revisors beretning

Vedlegg 4 – Styrets forslag om vedtektsendringer

Innledende kommentar:

Styret anmoder om tillatelse til å utforme/formatere vedtektene på en hensiktsmessig måte i etterkant av generalforsamlingen, uten at dette må godkjennes på nytt av generalforsamlingen. Dette omfatter blant annet punktlister og muligheten for å slå sammen ledd UTEN Å ENDRE INNHOLDET. En ferdig formatert utgave vil bli publisert digitalt på www.strindbo.no og registrert i de registre dette er nødvendig.

Generell endring

Forslag:

§14 – Framleie

NåværendeForslag
Framleie av leilighet eller del av leilighet er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra styret. Framleiekontrakten utstedes for ett år i gangen. Sammenhengende framleie av leilighet er begrenset til to år. Familiær framleie til rett opp- og nedstigende familiemedlemmer er unntatt fra dette punktet.Framleie av leilighet eller del av leilighet er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra styret. Framleiekontrakten utstedes for ett år i gangen. Sammenhengende framleie av leilighet er begrenset til to år. I tillegg tilkommer en karantenetid etter endt framleie slik at beboeren selv har bodd i leiligheten i tre av de siste fem årene. Familiær framleie til rett opp- og nedstigende familiemedlemmer er unntatt fra dette punktet.