Generalforsamling 2023

Protokoll

Saksliste

  1. Konstituering
  2. Årsmelding fra styret
  3. Årsregnskap/revisjonsrapport [Vedlegg 1, Vedlegg 2, Vedlegg 3]
  4. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
  5. Spørsmål om ansvarsfrihet
  6. Styrets forslag/innkomne forslag [Vedlegg 4]
  7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  8. Valg av revisor for ett år
  9. Valg av valgkomite, en fra hvert hus, samt et varamedlem. Alle for ett år etter forslag fra styret.

Vedlegg 1 – Årsregnskap 2022

Vedlegg 2 – Budsjett 2023

Vedlegg 4 – Styrets forslag om vedtektsendringer

Innledende kommentar:

En ferdig formatert utgave av samtlige vedtekter vil bli publisert digitalt på www.strindbo.no og oppdatert i de registre dette er nødvendig.

§11 – Endringer av lagets vedtekter

NåværendeForslag
Endringer i lagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.Endringer i lagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Styret kan foreta mindre endringer for å rette på grammatiske feil, uten å endre vedtektens formål, uten at dette må godkjennes på generalforsamling.

§14 – Framleie

NåværendeForslag
Framleie av leilighet eller del av leilighet er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra styret. Framleiekontrakten utstedes for ett år i gangen. Sammenhengende framleie av leilighet er begrenset til to år. Familiær framleie til rett opp- og nedstigende familiemedlemmer er unntatt fra dette punktet.Framleie av leilighet eller del av leilighet er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra styret. Framleiekontrakten utstedes for ett år i gangen. Sammenhengende framleie av leilighet er begrenset til to år. I tillegg tilkommer en karantenetid etter endt framleie slik at beboeren selv har bodd i leiligheten i tre av de siste fem årene. Familiær framleie til rett opp- og nedstigende familiemedlemmer er unntatt fra dette punktet.