Styremøte Referat Strindbo Borettslag 26.05.2014

Referat Styremøte 26/05 2014

Strindbo AL

Tilstede: Thea Berger (Formann), Jan Helge Høyby, Tor Emil Giske, Henrik Dolmen

Følgende saker ble tatt opp og diskutert.

Referatet er et sammendrag – fullt referat finnes i styret sin protokoll.

Sak 1.    Hjemmeside for Strindbo AL. Ketil og Christian Røste la frem foreløpig utkast til borettslagets side. Det oppfordres til å gå inn på www.strindbo.no.

Sak 2.    Ole Vaagan fra DnB kom og presenterte forslag om bebyggelse av tomt. I utgangspunktet var det snakk om en liten flik av vår tomt for å gjøre utbygging av Sjøbo borettslag litt enklere. Vi ble forevist en full utbygging av plenarealet bak våre garasjer. Dette er også en plan Bromstad borettslag er forevist. Mer informasjon om denne saken vil bli lagt frem for styret senere, og videre bli lagt frem på generalforsamling. Styret vil på det nåværende tidspunkt ikke ta hensyn til disse forslagene i videre arbeide med vedlikeholdsplan av vår eiendom.

Sak 3.    Avfallsdunkene vil bli flyttet slik det ble vedtatt på Generalforsamling 5. mai 2014. De tre parkeringsplassene ved vegen mellom 13 og 15-blokka vil bli avmerket, og det bes om at disse plassene ikke lengre brukes. Ved flytting av avfallsdunkene vil areal på begge sider av garasjene bli fristilt. Husa Anlegg gjør klar oppstillingsplass for avfallsdunker ved 11-blokka.

Sak 4.    I henhold til vedtak på Generalforsamling 5. mai 2014 blir skifte av resterende dører bestilt og iverksatt.

Sak 5.    Problem med porttelefoner. Styret har vedtatt å hente inn priser på nytt og mer moderne system.

Sak 6.    De asfalterte flatene på eiendommen ble diskutert. Det er ønskelig å fylle igjen og asfaltere foran 13-blokka, og sørover fra 11-blokka og rundt kum for å stabilisere grusmassen. Dette vil muligens kunne utføres i samband med bygging av nye garasjer.

Sak 7.    Tilbudene på garasjer er vurdert og ett er plukket ut. Finansiering ble diskutert, og konkret forslag blir lagt frem i Ekstraordinær Generalforsamling (EOGF).

Sak 8.    Strindbo AL må skifte navn. Forslaget fra vår sakfører er Strindbo Borettslag. Saken tas opp på EOGF.

Sak 9.    Sak vedrørende parabolantenner og varmepumper ble diskutert. Konkret tekst for tilføying vedtektene legges frem på EOGF.

Sak 10. Fiber / Alt-i-Box. NTE inviteres til EOGF for presentasjon og muligheter for spørsmål. Saken legges frem for avstemming på EOGF. Det vises videre til diskusjon og materiale lagt frem på Generalforsamling 5. mai 2014.

Sak 11. Interne styresaker.

  • Styret fordeler ansvar på hvert enkelt styremedlem etter følgende nøkkel: Utendørs, Innendørs og Protokoll/Admin/Sekretær. Formann er allerede valgt i generalforsamling.
  • Nye vaskelister for oppganger og loft henges opp ila kort tid.  Når lista er full er det hver enkelt oppgang ansvar å henge opp ny liste, liste kan lastes ned på strindbo.no
  • Forslag til «Borettslagsperm» som skal følge hver leilighet.
  • Forslag til fast ettersyn på elektriske anlegg også i hver enkelt leilighet.
  • Styremøte hver andre måned.

Sak 12. Ekstraordinær Generalforsamling avholdes torsdag 26. juni kl. 19.00 i Strindbostua. Agenda sendes ut senest 17. juni. Det gjøres oppmerksom på at det ikke tas inn saker til EOGF ut over det styret samt Generalforsamling av 5. mai 2014 har bestemt.

Sak 13. Styremøter avholdes på følgende datoer i 2014:

  • 19. juni kl. 19.00
  • 9. september kl. 19.00
  • 2. desember kl. 19.00

Sak 14. Høstdugnad gjennomføres 7. oktober 2014, kl. 18.00. NB: Det blir ikke bestilt kontainer til denne dugnaden.

 

For styret i Strindbo AL:

Tor Giske (sign)

Klikk her for å laste ned referatet som word-dokument