Referat fra generalforsamlig 24. mai 2016

Generalforsamling 2016 i Strindbo Borettslag

Sted: Strindbostua

Dato: 24. mai 2016

Andeler møtt: 17 av 42.

Info om stemming:

 • Blanke stemmer skal ikke medtas i beregning av stemmebrøk.
 • Ordinære saker krever vanlig flertall. Ved stemmelikhet så skal det avgjøres ved loddtrekning.
 • Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

 

Henviser til innkalling generalforsamling for mer utfyllende info om sakslista.

 

På bakgrunn av innkalling ble ordinær generalforsamling i Strindbo Borettslag åpnet av styreleder Tor Emil Giske den 25. mai 2016 i borettslagets lokaler i Trondheim. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

 

 1. Konstituering:
  1. Alle møtte var eiere. Ingen ytterligere fullmakter fra den første generalforsamlingen. 4 andeler hadde levert skriftlit instruks til generalforsamlingen ifm. saker som var til avstemming på generalforsamlingen.
  2. Innkallingen ble godkjent.
  3. Styreleder ble valgt til møteleder.
  4. Henrik Dolmen ble valgt til referent
  5. To stk som ble valgt til å signere protokollene.
   1. Stig Elverum og Arne Fredriksen ble valgt til å signere protokollen.
  6. 17 av 42 andeler møtte på generalforsamlingen. I tillegg hadde 4 andeler levert inn skriftlig instruks om stemming over saker på styrets liste pkt. 4.

 

 1. Årsmelding fra styret ble gjennomgått av styreleder/ møteleder.
  1. Generalforsamlingen etterspurte bedre referater fra styremøtene. Samt bedre informasjon rundt videre endringer i husleie.

 

 1. Årsregnskap, revisorsberetning og budsjett.
  1. Styreleder gikk gjennom styrets årsberetning.
  2. Revisorsberetning ble opplest. Ingen spesielle punkter fra revisor. Positiv konklusjon fra revisor.
  3. Gjennomgang av regnskap og budsjett
   1. Gikk inn på detaljer i regnskapet.
   2. Det ble åpnet for diskusjon i generalforsamlingen om regnskapet.
 • Gikk gjennom flere poster i regnskapet der andelshaverne fikk svar på sine spørsmål.
  1. Flere som lurte på husleieendringer som har vært den siste tiden. Styret svarte at dette var gjennomført på grunn av at borettslaget den siste tiden har fått reduserte likviditetsreserver på grunn av økende vedlikehold.
 1. Avstemming om godkjenning av regnskap: Vedtatt med 15 mot 2 stemmer. Totalt 17 stemmer.

 

 

 1. Saker til avstemming – Styrets forslag:
  1. 1 – Trappevask. Styreleder informerte om saken og forslaget fra styret. Et evt. vedtak vil i så fall gjelde fra og med tidligst 1. Juli 2016.
   1. Avstemming: 15 stemte for og 6 stemte mot: Totalt 21 stemmer. Forslag vedtatt.

 

 1. 2 – Parkering: Vedtektsendring at det skal stå 18 garasjer i vedtektene mot tidligere 26 garasjer.
  1. 19 for og 1 mot. Totalt 20 stemmer. Forslag vedtatt.

 

 1. 3 – Vedtekter og kontrakter for garasjer. Styreleder opplyste om sakens kjerne.
  1. Avstemming på vedtektsendring: 17 for – 1 mot – resten blankt. Totalt 18 stemmer. Vedtak ok.

 

 1. 4 – Endring vaktmesterinstruks: Vedtatt med 1 blank stemme mot resten for. Totalt 20 stemmer.

 

 1. 5 – Tilstandsvurdering elektro og rør:
  1. 14 for – 7 mot – 1 blank: vedtatt med 14 mot 7 – 14 /21 er lik 2/3 flertall iht krav om vedtektsendring. Totalt 21 stemmer. Forslag vedtatt.

 

 1. 6 – Styret:
  1. 1. Avstemming: 21 stemmer for – og en blank – vedtatt
  2. 2. Avstemming: 21 stemmer for – og en blank – vedtatt

 

 1. 7 – Skifte av vinduer: Begynte med å informere om saken. Nødvendigheten av skifte av vinduer og dører. Klargjøring av at dette faktisk er borettslagets ansvar som del av fasade.
  1. Avstemming 1: mandat til videre arbeid på prosjektet. Legger opp til at man tar en endelig avslutning/ møte før selve starten på prosjektet. (når anbud er klart etc…
   1. Avstemming: 16 for og 5 nei. Totalt 21 stemmer. Forslag vedtatt. (merk at det her ikke ble fattet endelig vedtak om å bytte vinduene, men kun videre arbeid med anbudsarbeid. Endelig beslutning kommer på et senere tidspunkt.)
   2. Avstemming 2:
    1. Avstemmingen ble besluttet avventet inntil det foreligger en spesifikk plan på finansieringen.

 

 

 1. Anvendelse overskudd/ dekning tap: Generalforsamlingen vedtok enstemming styrets forslag til disponering av resultatet.
  1. Tidligere vedtatt via gjennomgang av regnskap – pkt. 3

 

 1. Valg av styremedlemmer og vara:

 

 1. Styreleder: Valg utsatt da man ikke kom frem til en endelig beslutning på generalforsamlingen.
 2. Styremedlem: Stig Elverum stiller som styremedlem.
 3. Styremedlem: Ketil Røste stiller som styremedlem.
 4. Styremedlem: Julie Eidem fortsetter som styremedlem.

 

Nye styremedlemmer ble enstemmig godkjent av generalforsamligen.

 

Diskusjon om styreledervervet. Forslag til å konstituere en foreløpig styre. Forslag om å sende ut brev og informere borettslagets andelshavere om situasjonen og at vi må ha ekstraordinært valg i løpet av 14. dager. 7. Juni skal det være ekstraordinær gen.fors for valg av styreleder.

 • Ber om at alle som kunne vært interessert i vervet tar kontakt med sittende styret eller valgkomite så snart som mulig.

 

 1. Valg av revisor: Orkla Revisjon velges til å fortsette enstemmig vedtatt.

 

 1. Valgkomitee:
  1. Laila Grøtte og Vassmo fortsetter som valgkomitee.

 

 

Generalforsamlingen ble hevet.

 

 

 

Trondheim 25. mai 2016.

 

 

 

 

 

Stig Elverum                                                   Arne Fredriksen